+48 781-008-533
Zostaw swój numer, a skontaktujemy się z Tobą:
 • Firma VHS-COPY świadczy usługi w zakresie konwersji materiałów wideo (wraz ze ścieżką dźwiękową), konwersji materiałów audio, a także w zakresie obróbki materiału zdjęciowego w celu zabezpieczenia ich długowieczności oraz wygody odtwarzania i przechowywania.
 • Wszystkie zamówienia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.vhs-copy.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Firma VHS COPY wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi przegrywania kaset realizowane są przez laboratorium VHS COPY zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.vhs-copy.pl. Usługi obejmują przegrywania kaset (VHS, SVHS, Hi8, Video8, Digital8, MiniDV,Magnetofonowych). Usługi serwisu www.vhs-copy.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem punktów przyjęć kaset.
 • VHS-COPY zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. Jeżeli VHS-COPY nie będzie w stanie wykonać usługi w powyższym terminie poinformuje o tym Klienta.
 • Użytkownikiem serwisu internetowego www.vhs-copy.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.vhs-copy.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
 • Kwota za wykonanie usługi jest obliczona w oparciu o ceny podane w cenniku na stronach www.vhs-copy.pl – cennik jest również dostępny w punkcie przyjęć.
 • Podane w formularzu zamówienia dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zlecenia. Dane te nie będą przetwarzane, archiwizowane ani udostępniane osobom trzecim.
 • Konwersji do cyfrowego formatu video zostanie poddany materiał o czasie zadeklarowanym w formularzu zamówienia.
 • Wszystkie zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie.
 • Powierzone VHS-COPY materiały służą wyłącznie do wykonania konwersji do formatu cyfrowego. Żadne nagrania, ani ich fragmenty nie będą archiwizowane przez VHS-COPY oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
 • Mimo wykorzystania zaawansowanej technologii poprawiającej wizualnie jakość kopii (redukcja szumów, korekcja podstawy czasu) nie ma możliwości usunięcia wad obrazu i dźwięku wynikających ze zużycia, procesu starzenia się nośników magnetycznych, bądź usterek technicznych.
 • Klient musi posiadać wszelkie prawa autorskie do powierzonego VHS-COPY materiału. Klient wypełniając formularz zamówienia podpisuje również oświadczenie, że posiada wszelkie prawa autorskie do powierzonego VHS-COPY materiału źródłowego. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy materiałów dostarczonych do konwersji, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 • Mimo, iż VHS-COPY dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa całego procesu, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty nagrań (np. działanie siły wyższej, uszkodzenie nośnika będącego w bardzo złym stanie technicznym itp.). Klient mając świadomość powyższego, powinien dysponować kopiami powierzonych materiałów (szczególnie tych o dużej wartości). W razie ewentualnego uszkodzenia przez VHS-COPY dostarczonego przez Klienta nośnika, VHS-COPY odpowiada jedynie do kwoty równej wartości czystego (nienagranego) nośnika.
 • Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez Zamawiającego Punktu Odbioru lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub paczką pobraniową, bądź przesyłką kurierską pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.
 • VHS-COPY wykonuje usługi, których efektem jest materiał zapisany na nośnikach DVD, CD. Do nagrania wykorzystywane są nośniki sprawdzonej jakości.
 • Płatność za usługę następuje w momencie odbioru materiału wynikowego wraz z materiałem źródłowym. Jeżeli usługa realizowana jest wysyłkowo płatność następuje przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto VHS-COPY przed wysłaniem materiałów. VHS-COPY po wykonaniu usługi zwraca powierzony przez Klienta materiał źródłowy wraz z materiałami wynikowymi stanowiącymi efekt wykonanej przez VHS-COPY usługi.