Regulamin serwisu internetowego http://vhs-copy.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
Zasady funkcjonowania serwisu
Serwis internetowy http://vhs-copy.pl obsługiwany jest przez firmę Bennyart Benedykt Błaszczyński, Główna 94/22,54-061 Wrocław, NIP 8971142155:

Bennyart Benedykt Błaszczyński

Bennyart Benedykt Błaszczyński wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi poligraficzne realizowane są przez Bennyart Benedykt Błaszczyński zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej http://vhs-copy.pl Usługi obejmują wykonywanie pieczątek na automatach firmy Colop o raz Wagraf. Usługi serwisu http://vhs-copy.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych oraz tekstowych plików celem wykonania usług, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i przekazaniu zamówień do wybranego Punktu Odbioru na terenie Polski lub wysłaniu ich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Usługi http://vhs-copy.pl mają charakter odpłatny.
Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego http://vhs-copy.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy http://vhs-copy.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.
Składanie zamówień
Serwis http://vhs-copy.pl umożliwia zamawianie pieczątek,wizytówek, ulotek i in. określonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu.

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

  • Wypełnić forularz zamówienia na stronie http://vhs-copy.pl
  • Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym przesłaniu tekstów bądź plików graficznych należy stworzyć z nich zamówienie według kolejnych kroków podanych na stronie serwisu.
  • Pliki cyfrowe przesłane do laboratorium formatach (pdf,cdr,jpeg)
  • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis http://vhs-copy.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.
Terminy i warunki realizacji zamówień
Zamówienia na na pieczątki i wizytówki do godziny 23:59 dostarczane są do większości Punktów Odbioru już następnego dnia (dni robocze). Zamówienia pocztowe i kurierskie złożone do godziny 23:59 nadawane są następnego dnia (dni robocze). Terminy realizacji pozostałych usług podane są na cennikach tych usług. Termin realizacji usługi łączonej, o różnych terminach realizacji, jest równy terminowi najdłuższemu. W okresie trwania promocji na usługi serwisu termin ich realizacji może ulegać wydłużeniu.


Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi Bennyart Benedykt Błaszczyński ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, gdy wyraźnie wymagają one korekty.
Warunki dostawy
Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez Zamawiającego Punktu Odbioru lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym przesyłką kurierską pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.
Formy płatności
Dostępne są następujące formy płatności:

  • Gotówką, w przypadku odbioru zamówienia w wybranym Punkcie Odbioru, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
  • Przelewem, tylko w przypadku wysyłki zamówienia drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
  • Poprzez eCard - system szybkiej płatności przelewem lub kartą płatniczą.
Cennik
Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://vhs-copy.pl. W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Użytkownik płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do Punktu Odbioru. Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę.
Odstąpienie od umowy i zwroty
Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres biuro@vhs-copy.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie http://vhs-copy.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:
- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, formatów XXL, Foto Prezentów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)
- umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail:biuro@vhs-copy.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie nie wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.
Gwarancje i reklamacje
Produkty sprzedawane przez serwis http://vhs-copy.pl mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie (664-968-574 pn-pt 7:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail biuro@vhs-copy.pl bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostało uprzednio odebrane. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi http://vhs-copy.pl o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. rozbity foto kubek) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.
Prawa autorskie
Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.
Wyłączenia
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

  • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
  • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
  • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
Z powyższych powodów serwis http://vhs-copy.pl może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.
Polityka prywatności
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu informowania klienta o bieżącej ofercie.

Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez http://vhs-copy.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Przesłane przez Klienta pliki z zamówieniamu są archiwizowane przez 30 dni od dnia realizacji zamówienia. Następnie są kasowane z serwerów serwisu http://vhs-copy.pl.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.